Na sukces nigdy nie jest za późno!

Patroni:

Radio dla Ciebie

Projektowanie i montaż elektroniki

AW-Offshore: profesjonalna optymalizacja podatkowa

O projekcie PDF Drukuj

 

Projekt „Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację „Fundusz Współpracy" w partnerstwie z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM,  na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.02.00-14-021/10-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie jako Instytucją Pośredniczącą.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Celem  projektu  jest  wzrost przedsiębiorczości osób 45+  w woj. mazowieckim poprzez wsparcie szkoleniowo - doradcze  50 osób i finansowe 35 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w czasie trwania projektu. Projekt jest realizowany w okresie 15.12.2010 - 14.12.2012.

Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości to miejsce, w którym uczestnicy projektu znajdą dostosowane do potrzeb 45+ programy szkoleń i przygotowane indywidualnie doradztwo. Celem inkubatora jest stworzenie najlepszych warunków do zdobywania wiedzy, nabywania kompetencji i robienia pierwszych kroków na drodze ku przedsiębiorczości. Takie miejsce wzmacnia u uczestników poczucie przynależności do społeczności projektowej, mobilizuje i pozytywnie wpływa na maksymalizację efektu działań szkoleniowo-doradczych.

Grupą docelową projektu są osoby powyżej 45 roku życia  (zatrudnione, nieaktywne zawodowo, bezrobotne), które chcą rozpocząć własna działalność  gospodarczą.

Osoby w wieku 45+ to najliczniejsza grupa narażona na wykluczenie społeczne, która dodatkowo nie posiada silnej reprezentacji - są organizacje osób niepełnosprawnych, kobiet, mniejszości etnicznych, nie ma związku 45+. Szczególnie trudna jest sytuacja osób, które zakończyły pracę zawodową, a mają jeszcze dużo energii. Problem właściwego wykorzystania kapitału ludzkiego, który reprezentują, ma wymiar zarówno społeczny (utrata więzi ze środowiskiem pracy prowadzi do poczucia osamotnienia, depresji i wykluczenia społecznego) jak i ekonomiczny (nie tworzą dochodu narodowego i korzystają z systemu świadczeń społecznych). Ten ostatni jest szczególnie wyraźny w Polsce, gdzie dezaktywizacja zawodowa następuje wyjątkowo szybko.

W woj. mazowieckim prawie 580 tys. osób w wieku produkcyjnym (45+) nie pracuje i jest to poważny problem społeczny. Osoby te opuszczając rynek pracy często wyrażają zainteresowanie kontynuowaniem pracy, wykorzystywaniem posiadanych umiejętności i doświadczenia. Potwierdzają to także badania GUS publikowane w "Przejście z pracy na emeryturę" (wyd.2007), w których chęć utrzymania aktywności zawodowej wyraziło odpowiednio 27% osób (w wieku 50-54), 30% (55-59) i 47% (60-64). W tej samej publikacji podano, że aż 25% osób wskazało elastyczną organizację czasu pracy jako najważniejszy czynnik mający wpływ na przedłużenie aktywności zawodowej. Takie warunki zapewnia samozatrudnienie. Osoby te mają często wysokie kwalifikacje, ale brak im wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Wiedza powinna być przekazana w sposób uwzględniający specyficzne potrzeby edukacyjne tej grupy. Dlatego celowe jest zorganizowanie inkubatora dojrzalej przedsiębiorczości, który pomoże pokonać bariery wiedzy i umiejętności, umożliwi dostęp do środków na uruchomienie nowych firm i pozwoli na aktywizację osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Temu właśnie ma służyć inkubator dojrzałej przedsiębiorczości.

Działania w projekcie obejmują m.in.:

1. Utworzenie i prowadzenie inkubatora dojrzałej przedsiębiorczości. Inkubator ma być miejscem realizacji projektu, w którym:

 • będzie prowadzona rekrutacja (zbierana dokumentacja, organizowane posiedzenia komisji, przeprowadzane rozmowy z kandydatami),
 • będą odbywały się spotkania doradcze,
 • będą odbywały się szkolenia w małych grupach,
 • będą organizowane spotkania uczestników i uczestniczek projektu w formie warsztatów, dyskusji, np. z przedstawicielami urzędu skarbowego, ZUS, innymi przedsiębiorcami ,
 • będzie dostępna informacja o projekcie, program zajęć, wyniki rekrutacji i oceny wniosków,
 • będą organizowane działania integrujące uczestników i uczestniczki projektu,
 • będzie dostępna informacja i literatura na temat przedsiębiorczości,
 • uczestnicy i uczestniczki będą mogli pracować nad biznesplanem, wymieniać się doświadczeniami, budować sieć współpracy, grupy wsparcia
 • będą realizowane wydarzenia promocyjne.

2. Rekrutację 50  uczestników projektu z  uwzględnieniem podziału na 3 grupy odbiorców w  następujących ilościach:

 • Osoby nieaktywne zawodowo- 32 osób
 • Osoby zatrudnione - 13 osób
 • Osoby bezrobotne - 5 osób

3. Doradztwo i szkolenia wstępne. Zadanie ma na celu wsparcie uczestników w dostosowaniu profilu działalności do ich możliwości a szkolenia do ich potrzeb, przygotowanie uczestników do samozatrudnienia oraz przygotowania biznes planu i wniosków o przyznanie dotacji i wsparcia. Z uwagi na potrzeby grupy 45+  projektodawca przyjął następujące zasady: indywidualizacji procesu w zależności od potrzeb uczestników, pracy metodami aktywizującymi i  metodą pracy grupowej, tworzenie warunków  zachęcających uczestników do pogłębiania zdobywanej wiedzy poprzez samokształcenie i wzajemne wsparcie.

4. Selekcję uczestników do drugiej fazy projektu. Podstawą zakwalifikowania uczestników do  2 fazy projektu będzie konkurs  wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego zawierających dokumenty poświadczające założenie działalności, biznesplan, harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji oraz zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem i składkami ZUS . Zasady konkursu wniosków, termin ich składania oraz  kryteria oceny będą podane do publicznej wiadomości w trakcie trwania fazy szkoleniowo doradczej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego spotkania uczestników. Przewiduje się ,że wyłonionych zostanie ok. 35 laureatów

5. Wsparcie finansowe dla nowopowstałych firm. Dotacje będą przyznawane  w wysokości do 40 tys. zł na okres 12 miesięcy, w trakcie których działalność musi być utrzymana. Wsparcie pomostowe będzie stanowić bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną uczestnikowi comiesięcznie w kwocie 1000 zł na pokrycie obowiązkowych opłat ponoszonych w związku z prowadzeniem działalności(np. składek ZUS) przez pierwsze 6 miesięcy jej trwania. W wyjątkowych sytuacjach uczestnik będzie miał prawo do wnioskowania o przedłużenie okresu wsparcia pomostowego.

6. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla nowopowstałych firm. Doradztwo dla nowopowstałych jednoosobowych firm będzie miała charakter specjalistyczny dopasowany do indywidualnych potrzeb oraz  problemów napotykanych w początkowym etapie prowadzenia działalności i będzie udzielane w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności. Obejmować będzie konsultacje tematyczne i pomoc ad hoc.

 
Joomla Templates by Joomlashack
created by mk(at)intro.biz.pl